Tagalog | Cebuano | Ingles | Espanyol | Dutch

Hangarin ng Proyektong Gutenberg ng Pilipinas (PGPH) ang magpamahagi ng mga librong tungkol sa Pilipinas o sa mga wikang Pilipino sa lahat ng taong nagnanais nito. Isang independenteng proyekto ang PGPH bagaman nakikipagtulungan ito sa Project Gutenberg ng Estados Unidos (PGUS).

Naniniwala kami na ang malayang pamamahagi nitong mga libro ay mahalaga sa pagligtas at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kulturang Pilipino. Ang dalawang malaking digmaan, ang bagsik ng panahong tropikal, at di karaniwang karunungan sa pagaalaga ng mga lumang libro ay naging hadlang sa pagtipon nito. Ang iilan kopya na natira ay madalas nakatago sa aklatan o di kaya ay nasa mga akalatang dayuhan na hindi madaling makuha ng karaniwang Pilipino. Marami sa mga lumang libro ay inilimbag sa mumurahing papel na sa ngayon ay maselan na at madaling masira. Layunin ng PGPH na palayain ang mga nakakubling librong ito sa pamamagitan ng pagsalin sa pormat na digital at sa muling pagpapalimbag nito sa internet.

Nagsisimula palang ang PGPH, pero sa Project Gutenberg (U.S) ay matatagpuan na ang maraming mga aklat na tungkol sa Pilipinas. Ang iba dito ay nasa Tagalog o kaya ibang wikang Pilipino. Ang mga tao na tumutulong sa PGPH ay siya rin nagsalin ng iba sa mga librong ito.

Igagalang ng PGPH ang batas ng Pilipinas sa copyright. Ang mga librong ipalilimbag ng PGPH ay malaya nang maipapahayag ayon sa batas o kaya ipalilimbag ito na may permiso nang manunulat. Ang isang libro ay malaya nang maipapahayag kung lumipas na ang 50 taon mula sa pagpanao ng manunulat, pintor atpb. Hindi lahat ng mga libro na nasa Project Gutenberg (U.S) ay ganito dahil ang sinusunod nila ay ang batas ng Estados Unidos. Kung ang isang libro ay malaya nang maipapahayag ayon sa batas ng Pilipinas at Estados Unidos ay makikita ito sa PGUS at sa PGPH.

Makakatulong kayo...

Kusang loob ng mga tao dito sa Proyektong Gutenberg ng Pilipinas ang magbigay nang kanilang oras at karunungan ng walang bayad. Hindi ninyo kailangan gumugol ng salapi o matagal na panahon para tumulong. Makaka umpisa kayo kaagad sa Project Gutenberg Distributed Proofreaders at tumulong na iwasto ang mga libro (proof) para maidagdag sa koleksyon. Palaging mayroon iilang libro tungkol sa Pilipinas na puwede ninyong makita. Kung mayroon kayong mga lumang libro, puwede ninyong i-scan o kaya ipahiram sa amin upang maihanda sa pagsalin. Makakatulong rin kayo sa pamamagitan ng pagbasa ng mga librong naririto at sabihin sa amin kung mayroon mga pagkakamali o kaya mga nakaligtaan sa pagkalimbag.

Bahay

Mga Libro

Mga Gamit

Mga Kontak